Forløb for ledige


MoveOn tilbyder tre forskellige muligheder for indsatser indenfor aktivering af ledige.


Hos MoveOn arbejder vi udfra troen på, at der er en plads til alle på jobmarkedet uanset deres forhindringer. Nogen har brug for hjælp til at komme i kontakt med deres ressourcer og vi er dygtige til at finde og bruge disse., mens andre har behov for hjælp til en retning. Vi tror på at succes beror på at man kigger på hele mennesket og ikke kun deres jobsituation. 
Et job er en brik i et stort puslespil, hvor alle brikkerne er betydningsfulde og derfor skal tages i betragtning for at fulende billedet.


Ved at møde mennesker der hvor de er,  kan man skabe et resultat.
Ingen mennesker er ens og har derved ikke de samme forudsætninger, behov eller ressourcer. Vi kigger på det hele menneske. Det er vigtigt for os at give den ledige en positiv oplevelse på arbejdsmarkedet, samt opbygge ressourcerne, så den kedige har overskudet til at forblive der. 


MoveOn har specialiseret i at skabe personlig parathed for den enkelte borger. Dette sikres gennem løbende coaching og rådgivning. Via autentisk kontakt hjælper vores coaches den ledige tilbage til et stabilt arbjdsliv.


MoveOn hjælper den ledige med at udvikle kompetencer og afdække barrierer, samt med at finde ind til de ressourcer som sætter dem i stand til at realisere deres ønsker.

 

Vi arbejder ud fra at matche borgeren rigtigt i forhold til arbejdsmarkedet eller uddannelse – fordi vi tror på at ved at matche kandidaten korrekt første gang, minimerer vi risikoen for at borgeren vender tilbage til offentlig forsørgelse.

 

Et af vores overordnede mål er, at få borgeren ud i praktikker, så borgeren igen får daglig kontakt med arbejdsmarkedet, og dermed udvikler både personlige og faglige kompetencer. Det er vigtigt for os at disse praktikker er relevante for den ledige, da dette skaber motivation og forbedrer deres kvalifikationer.

 

Vi tror på en håndhold indsats og vi ser os selv som mere end en coach der hjælper borgeren med placering i tilbud. Vores rolle indeholder også fortsat støtte til fastholdelse i job, da vi fra erfaring ved, at støtte i tilbuddet er en vigtig faktor for at borgeren kan opnå en ordinær tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse.


Indsats

Indsats er et tilbud som er rettet mod de borgere med særlige behov, som har behov for en ekstra indsats for at komme succesfuldt ud på arbejdsmarkedet.

 

Vi er rigtig godt rustet til udfordringer som:

 

Misbrugsramte borgere

Borgere med straffeattest

Borgere med funktionsnedsættelse

Psykisk skrøbelige borgere

Stressramte borgere

 

Vi ved fra både praksis og teori, at særligt psykisk skrøbelige med depression, angst og fobi som oftest får det bedre ved at komme ud og skabe sociale relationer i forhold til jobmæssige sammenhæng. 
Vi har erfarne medarbejdere som kender målgruppen og ved, hvordan de skal håndtere og motivere denne type borgere og dermed skabe tillid, som er den vigtigste faktor for at få et samarbejde til at fungere effektivt.

 

Vi tager altid udgangspunkt i den gode kontakt med borgerne, da det er vores erfaring, at de mere belastede borgere har brug for tæt håndholdt kontakt.  Tillid er nøgleordet for et velfungerende samarbejde.

Ved at anvende coaching, samt motiverende samtaler forsøger vi at genopbygge den lediges selvtillid, så borgeren bliver klar til forandring og får opbygget det fornødne overskud samt de nødvendige ressourcer til at kunne arbejde mod den tilværelse de måtte ønske.


 

Sådan arbejder vi:


 

 


  1) Handlingsplan


  Første skridt i samarbejdet er en samtale med borgeren og udarbejdelse af en handlingsplan, hvor begge parter forpligter sig til planen.

  
Vi gør meget ud af at skabe et helhedssyn omkring borgerens tilstand, dennes ressourcer og at få afdækket eventuelle barrierer i samarbejde med borgeren.


  Coachen faciliterer også en forventningsafstemning, så alle er klar på deres roller og hvad der forventes af begge parter.  


  Derefter arbejdes med de udfordringer som borgerne måtte have, og der ydes den nødvendige støtte og hjælp til borgeren, lige fra at skabe struktur i hverdagen, tage kontakt til diverse fagfolk, hjælpe borgeren med at komme op om morgenen samt støtte til diverse små udfordringer undervejs.

  3) Evaluering af praktik samt videre forløb

  Efter endt praktik evalueres forløbet i fællesskab med virksomhed, borger og os. Feedback fra virksomheden bruges konstruktivt til at forbedre borgerens muligheder på arbejdsmarkedet.

  Vi bistår løbende i udarbejdelse af ansøgning og CV, og hjælper naturligvis med at finde og søge det rette job, når borgeren skønnes i stand til dette.

  2) Praktikforløb


  Der planlægges derefter et praktikforløb for borgeren, med udgangspunkt i dennes ønsker samt personlige og faglige kompetencer. Vi tager samtidig højde for arbejdsmarkedsituationen, så det job vi arbejder henimod også er realistisk for borgeren at opnå.


  Hensigten er at gøre praktikken så meningsfuld for borgeren som muligt, samt at sikre at denne får succes i forløbet. Praktikken skal endvidere gøre borgeren arbejdsklar og motiveret for at komme ud på arbejdsmarkedet.  

  Vi følger borgeren tæt igennem hele praktikken, så både borger og virksomhed føler sig trygge ved at kontakte os i tilfælde af problemer.således at disse kan tages i opløbet, 

  Samarbejdet med MoveOn

  Vi vægter samarbejdet med både borger og sagsbehandleren meget højt. 

  Vi prioritere derfor en tæt dialog højt, ligesom sagsbehandleren naturligvis orienteres og opdateres løbende omkring forløbet med borgeren. 
MoveOn fremsender rapporter efter aftale, og deltager naturligvis i møder og telefonmøder – ligesom sagsbehandleren løbende godkender den overordnede plan. Alle forløb afsluttes af en samlet rapport.

  Endvidere er det muligt at komme i kontakt med MoveOn 24/7

  JobKlar

   

  JobKlar er et tilbud til de borgere som allerede er parate til arbejdsmarkedet, 
Det har det klare formål at få borgeren ud i job så hurtigt som muligt og blive der!

   

  Et typisk forløb for en borger i JobKlar ser således ud:

   


   


   


   


  1) Modtagelse af visitation

  Efter modtagelse af visitation vil sagsbehandleren umiddelbart efter blive kontaktet af den ansvarlige coach. Her bliver relevant information overleveret eller fællesmøde afholdt. 

  3) Opstart

  Coachen igangsætter flg. procedurer:

  Opstart af canvas indenfor relevante områder. 
Coachen uddelegerer arbejdsopgaver til borgeren (udarbejdelse af CV og jobansøgning, listeover relevante virksomheder mm.), så borgeren bliver en aktiv del af processen, samt tager ansvar for denne.

   Såfremt der ikke er fundet et ordinært job eller job i løntilskud indenfor 14

  dage aftaler coach og sagsbehandler om borgeren skal i en relevant praktik

  indtil job er fundet.

  Coach og borger vil sideløbende med praktikken søge jobs indtil borgeren

  er tilbage på arbejdsmarkedet.

  2) Første samtale

  Coachen tager kontakt til borgeren og aftaler dato for første samtale.

  Under samtalen  får coachen indblik i borgerens tidligere erhvervserfaringer, kompetencer og eventuelle begrænsninger.

  Herefter udarbejdes en prioriteret liste hvor borgerens ønskede realistiske arbejdsområder listes.

  Coachen faciliterer en forventningsafstemning, så alle er klar på deres roller og hvad der forventes af begge parter.  

  4) Ansættelse

  Efter ansættelse afsluttes borgeren. 
Sagsbehandleren modtager en rapport over det samlede forløb.

   

  Hvis borgeren ikke er klar

  Såfremt coachen under forløbet bliver opmærksom på, at borger har tungtvejende problematikker iform af misbrug, psysiks ustabilitet mm., som fraholder dem fra arbejdsmarkedetder, kontaktes sagsbehandler for en vurdering af hvilke tiltag coachen skal igangsætte.

  UddannelsesKlar

   

  Et tilbud målrettet de borgere som er klar til at påbegynde en uddannelse. UddannelsesKlar har til formål at få tilmeldt borgeren den rette uddannelse.

   

  Et typisk forløb for en borger i UddannelsesKlar ser således ud:

   


   

   


  1) Modtagelse af visitation

  Efter modtagelse af visitation vil sagsbehandleren umiddelbart efter blive kontaktet af den ansvarlige coach. Her bliver relevant information overleveret eller fællesmøde afholdt. 

  3) Afgrænsning og ansøgning

   Herfter udersøges mulighederne for den ønskede uddannese, samt

  besøg af relevante uddannelsessteder.

  Endeligt 

  udfyldes og afsendees de eventuelle ansøgninger.


  Hvis den unge ikke er klar

  Såfremt coachen under forløbet bliver opmærksom på, at den unge har tungtvejende problematikker iform af misbrug, psysiks ustabilitet mm., som fraholder dem fra uddannelse, kontaktes sagsbehandler for en vurdering af hvilke tiltag coachen skal igangsætte.

  2) Første samtale

  Coachen tager kontakt til den unge og aftaler dato for første samtale.

  Under samtalen  får coachen indblik i den unges 

  uddannelsesønsker udfra kompetencer og arbejdsmarkedets situation.

  Coachen faciliterer en forventningsafstemning, så alle er klar på deres roller og hvad der forventes af begge parter.  

  4) Praktik

  Hvis den unge er usikker på valg af uddannelse kan der tilbydes afklarende praktikker af kortere varighed, som gør det muligt for den unge at afprøve et fagområde inden valg af endelig uddannelse træffes.

  Ligesom der er mulihed for etablering af praktik i tiden op til studiestart.

   Under praktikken følges den uge tæt, for at sikre at motivationen bevares. Coachen bruger endvidere den feedback som praktikstedet giver, til at klargøre den unge til uddannelsen.